Az Ön gyermeke tanuló? A diákélet szép időszaka az életnek, de gyakran nem problémamentes. Szülőként mindig is szem előtt kell tartania, hogy a gyerek legtöbbször azt cselekszi, amit másoktól lát, és itt a szülőnek óriási szerepe van.

Ha szeretne segíteni a gyermekének abban, hogy könnyebben elfogadja iskolai kötelezettségeit, szülői kötelezettségeivel is tisztában kell lennie.

Az oktatás és nevelés alapjainak Törvénye írja elő a szülő ill. más törvényes képviselő felelősségeit, és ezekből a felelősségekből következnek  a szülő jogai és kötelezettségei is.

A szülők jogai

Az Ön joga, hogy

 • rendszeresen tájékoztatva legyen, alkalmat kapjon konzultálásra, hogy követhesse gyermeke haladását, hogy reagálhasson, amikor úgy látja, hogy gyermeke, az Ön vagy más jogai sérültek,
 • hogy följelentse az iskolában történt bántalmazást, elhanyagolást vagy erőszakot,
 • ha úgy látja, hogy a gyermeke igazságtalanul károsítva lett, három napon belül fellebbezzen a tantárgyból vagy a viselkedésére kapott osztályzat miatt,
 • hogy három nap alatt benyújtsa fellebbezését a lezárt osztályzatra, vagy 24 óra alatt a vizsgáztatáson kapott osztályzatra,
 • hogy három nap alatt átadja fellebbezését az iskolaszéknek az általa kimondott nevelési-fegyelmi büntetéssel kapcsolatban, vagy ha az iskolában nem sikerült érvényesítenie a jogait, azt bírósági perindítással próbálja érvényesíteni,
 • hogy szülői értekezleteken vagy képviselői által az iskola különböző szerveiben részt vehessen olyan kérdésekben való döntések meghozatalában, amelyek az iskola munkájában és működésében fontosak.

A szülők kötelezettségei és felelőssége

Sok kutatás bizonyította már, hogy azoknak a gyerekeknek, kiknek szülei közreműködnek az iskolával, jobb jegyeik, nagyobb motivációjuk és önbizalmuk van.

A Törvény a szülőket tekinti felelősnek a gyermek beiratásáért az iskolába, óvodába, a tanításon való rendszeres részvételért és a tanulók viselkedéséért.

Ha a gyermeke nem tud részt venni a tanításon, az Ön kötelessége, hogy azonnal, vagy 48 órán belül értesítse erről az iskolát, és a gyermek kimaradása utáni nyolc nap alatt igazolja a kimaradást, megfelelő orvosi vagy más, releváns igazolással.

 • Az iskola meghívására a szülők kötelesek aktívan részt vállalni a tanulókat érintő nevelői munka minden formájában, és az iskola minden szabályzatát tiszteletben tartani.
 • A szülő ill. gyám kötelessége megtéríteni azt az anyagi kárt, melyet a gyermeke okozott az iskolának, szándékosan vagy figyelmetlenségből, a Törvénnyel összhangban.

A felelőtlen szülők büntetései

Ha Önök nem teljesítik szülői kötelezettségüket, az iskola köteles büntető eljárást illetve bűnvádi feljelentést tenni Önök ellen, szülői vagy gyámjogi felelősségük kivizsgálása végett.

A törvény szerint 5.000,00-10.000,00 dinár pénzbírság róható ki arra a szülőre ill. más törvényes képviselőre, ha nem pontos adatokat közöl az iskolában vezetett tanulói vagy felnőtt nyilvántartás számára.

5.000,00- 100.000,00 dinár pénzbírsággal büntetendő az a szülő ill. más törvényes képviselő, aki:

 • nem iratja be gyermekét az iskolába,
 • nem igazolja az órákról való kimaradásokat a Törvény előírásai szerint,
 • nem vesz részt aktívan a tanulókkal folyó nevelői munkák minden formájában,
 • ha a gyermeke tanulói kötelezettségeit súlyosan megszegi,
 • ha a szülő nem tartja tiszteletben az intézmény szabályait.

A szülők 300 000,00 dináros pénzbírsággal is büntethetők, ha gyermekük a következő iskolai szabályzatok egyikét megsértik: a diszkrimináció tilalma, az erőszak, a bántalmazás és elhanyagolás tilalma, olyan viselkedés tilalma, amely mások tekintélyét, becsületét és méltóságát sérti.

A szülők anyagi, kihágási és a bűncselekményre vonatkozó felelősségének előírása azt a célt szolgálja, hogy a szülők aktívabban vegyenek részt gyermekük iskoláztatásában és nevelésében.

Önök mint szülők fontosak nekünk. Járjanak példával gyermekük előtt, hogyan kell viselkedniük és viszonyulniuk kötelezettségeikhez, mindkettőjük megelégedésére.