Обавезе и права родитеља

Ваше дете је ученик? Ђачко доба може бити лепо, али је често испуњено и различитим изазовима и проблемима. 

 Често се питате како да поступите и шта да урадите како бисте помогли свом детету. Помажете превише или премало, уплићете се или уопште не реагујете и често заборављате како је вама било кад сте били ђаци. Притом, треба да имате на уму да дете најчешће ради оно што види, па је улога родитеља овде огромна.

Ако желите да свом детету помогнете да лакше прихвати школске обавезе, потребно је да се упознате са дужностима које имате као родитељи ученика.

Закон о основама система образовања и васпитања прописује које одговорности има родитељ, односно старатељ ученика, а права и обавезе родитеља проистичу управо из тих одговорности.

Права родитеља

Ваше је право 

 • да будете редовно информисани, консултовани и да пратите напредак свог детета, да реагујете онда када сматрате да су права детета, Вас или неког другог угрожена,
 • да пријавите злостављање, занемаривање или насиље које се дешава у школи,
 • да уколико сматрате да је Ваше дете оштећено, поднесете приговор на оцену из предмета и владања у току школске године у року од три дана,
 • да уложите жалбу на закључну оцену у року од три дана или жалбу на испит у року од 24 часа од саопштења оцене,
 • да поднесете жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру у року од три дана или да уколико задовољење права нисте могли да пронађете у школи исту реализујете кроз тужбу суду у управном спору, као и
 • да учествујете у доношењу одлука о питањима која су значајна за рад и функционисање школе на родитељлским састанцима или преко својих представника у различитим школским органима.

Обавезе и одговорност родитеља

Да би права ученика могла бити реализована, потребно је да и ви као родитељи извршавате ваше обавезе и да сарађујете са школом и наставницима. То подразумева узајамно поштовање, дељење тачних информација, договарање.

Многобројна истраживања су показала да деца чији родитељи сарађују са школом имају боље оцене, већу мотивацију и самопоуздање. Родитељи сами не могу много, али исто тако ни школа не би требало да буде препуштена сама себи.

Закон родитеље, односно старатеље сматра одговорним за упис детета у школу и прешколски програм, за редовно похађање наставе и за понашање ученика.

Ваша је обавеза да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу и да правдате изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.

 • Родитељи имају обавезу да се на позив школе одазову и да узму активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником, као и да сами поштује правила школе.
 • Дужност родитеља, односно старатеља је и да надокнадите материјалну штету коју дете нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Казне за неодговорне родитеље

Уколико не испуњавате Ваше обавезе, школа је у обавези да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања Ваше одговорности као родитеља, односно другог законског заступника.

Законом је прописано да се новчаном казном у износу од 5.000 до 10.000 динара казни родитељ, односно други законски заступник ученика, уколико  родитељ не достави тачне податке за потребе вођења регистара ученика и одраслих који треба да води школа.

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник ако

 • не упише дете у школу,
 • не правда изостанке у року и на начин предвиђен Законом,
 • не узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником,
 • ако његово дете учини тежу повреду обавеза које има као ученик и
 • ако родитељ не поштује правила установе

За повреду забране дискриминације, забране насиља, злостављања И занемаривања, забране понашања које вређа углед, част или достојанство од стране ученика новчане казне за родитеље могу бити и до 300 000 динара.

Материјална, прекршајна и кривична одговорност родитеља прописана је са циљем да се повећа ангажовање родитеља у школовању и васпитавњу своје деце.

Ви сте нам као родитељи важни. Покажите вашој деци примером како треба да се понашају и односе према својим обавезама на обострано задовољство.