На основу Закон о основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/02) члан 98. Ученички Парламент Основне школе „Серво Михаљ“доноси:

 

СТАТУТ

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ“

 

Члан 1.

 – Статутом Ученичког парламента уређују се циљеви организовања Парламента и начини њиховог остваривања, састав и начин избора чланова те других органа Парламента, врста и начин доношења парламентарних аката као и остала питања неопходна за функционисање Парламента.

 

Члан 2.

 – Ученички парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз заштиту њихових права и интереса, решавање ученичких проблема, развијање ученичких способности, помоћ при решавању социјалних, материјалних проблема, као и остваривање и одржавање веза и односа са ученицима школе, другим школама, надлежним органима и институцијама, као и са директором и наставним кадром школе.

 

Члан 3.

 – Ученички парламент је самостална ученичка институција и ван ингеренција је директора, Наставничког већа и Школског одбора.
–  Ученички парламент није политичка организација, а свако политичко ангажовање је забрањено.
–  Ученички парламент ради у сагласности са Статутом школе и Законом о основама система образовања и васпитања.

 

Члан 4.

 – Број чланова Парламента се утврђује на почетку школске године након спроведених избора, на првој, конститутивној седници.
– Члан парламента може бити сваки ученик школе под условом да је примерног владања.
– Одељенске заједнице седмог и осмог разреда бирају по два ученика у Ученички парламент, док ученици петог и шестог разреда бирају по једног ученика за представника у Парламенту.
– Члановима Парламента мандат траје једну школску годину, с тим да могу бити поново бирани.
– Основна дужност сваког члана Парламента је да редовно присуствује седницама Парламента и да потом све донете одлуке у оригиналу пренесе својој одељенској заједници ( да прочита извештај са сваке седнице свом разреду).
– Представници разреда (чланови Парламента) сарађују са другим представницима одељенских заједница по потреби, врше и друге послове у интересу ученика својих одељења.
– За свој рад представник разреда одговара одељенској заједници.

 

Члан 5.

 – Ученици петог и шестог разреда, чланови Парламента, имају улогу посматрача, не могу бити бирани за руководство Парламента, али учествују у његовом избору. Преко ученика седмог и осмог разреда могу предлагати тачке дневног реда, могу учествовати у расправи, али немају право гласа.

 

Члан 6.

 – Чланови Парламента не могу бити позвани на одговорност и трпети последице због рада који је у сагласности са овим Статутом и Законом.

 

Члан 7.

 – Парламент:
            – Доноси и мења Статут;
            – Бира и разрешава председништво Парламента;
            – Доноси план и програм рада;
            – Даје мишљење о раду секција и других ваннаставних активности;
            – Доноси основне ставове о начину деловања и организовања;
            – Одлучује о расподели финансијских средстава;
            – Одлучује о престанку рада Парламента;
            – Доноси одлуке, препоруке и закључке;
            – Сарађује са директором, Наставничким већем, психологом и другим органима школе;
            – Остварује сарадњу са Парламентима у другим школама;
            – Одлучује о удруживању у школске савезе и о учлањењу у организације, институције и удружења;
            – Формира комисије за решавање конкретних питања и проблема;
            – Даје предлоге, примедбе и сугестије за организовање екскурзија;
            – Врши процедуралне послове везане за чланство у Парламенту;
            – Обавља и све друге послове ( а нису набројани) у циљу остваривања функције Парламента.

 

Члан 8.

 –  Парламент заседа у току једне школске године тромесечно – редовно заседање.
– У случају потребе и постојања иницијативе, седнице се могу сазвати и чешће по потреби – ванредно заседање.

 

Члан 9.

 – Седнице по правилу сазива председништво Парламента и утврђује дневни ред.
– Председништво у сарадњи са Парламентом одлучује ко ће се, поред чланова и  координатора, позвати на седницу ( директор, наставници, психолог, педагог, представници државних органа и функција) у зависности од проблема који је на дневном реду.
– Уколико председништво не сазове седницу, седницу могу сазвати чланови Парламента који чине 1/3 Парламента, координатори или једна одељенска заједница, уколико сматра да постоји спорно питање које је у надлежности Парламента.

 

Члан 10.

 – За пуноважан рад Парламента неопходно је да седницама присуствује већина (2/3) од укупног броја чланова Парламента.
– Све одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Парламента (двотрећинска већина).

 

Члан 11.

– Све одлуке Парламента се, по правилу доносе јавним гласањем.
– Уколико постоји сагласност, поједине одлуке се могу донети тајним гласањем.

 

Члан 12.

 – Чланство у Парламенту престаје:
            – Подношењем оставке на чланство;
            – Искључење од стране Парламента

– Члан Парламента може бити искључен у случају да:
            – Повреди одредбе Статута и тиме нанесе штету Парламенту;
            – Не извршава одлуке Парламента и његових органа за које је задужен или поступа супротно њима;
            – Не оправдано не присуствује на три узастопне седнице Парламента;
            – Вређа и недолично се понаша према другим члановима Парламента, наставницима, директору и другима.

– О искључењима као и о разлозима за искључење члана Парламента обавештава се одељенска заједница ради избора новог члана Парламента.

 

Члан 13. 

– Рад Парламента је јаван.
-Седницама Парламента присуствује бар један координатор, представник Наставничког већа, изабран од стране ученика. Координатор упућује на законитост одлуке.
– У изузетним случајевима јавност се може искључити из рада Парламента, о чему пре почетка заседања одлучује Парламент.

 

Члан 14. 

– Седницу води председништво Парламента по утврђеном и објављеном дневном реду и на огласној табли школе бар дан пре дана одржавања седнице.
– Сваки члан Парламента може, на самој седници дати предлоге за допуну дневног реда.
– О предлогу за допуну дневног реда се обавезно гласа и доноси се одлука да ли ће се предлог уврстити у дневни ред или ће се одложити за наредну седницу.

 

Члан 15.

 – Председништво Парламента на првој, конститутивној седници, бирају чланове Парламента и то двотрећинском већином на мандатни период од годину дана.

 

Члан 16. 

– Парламент доноси:
            – Одлуке – када одлучује о питањима из надлежности Парламента
            – Закључке – Када одлучује о процедуралним и административно-техничким питањима,
            – Препоруке – када не одлучује, већ предлаже, саветује или отвара питања а  расправу када тек треба евентуално донети конкретне одлуке и закључке.

 

Члан 17.

 – Председништво Парламента:
            – Заступа и представља Парламент;

– Сарађује са директором школе
            – Подноси извештаје о освареним контактима и активностима ван Парламента;
            – Сазива и води седнице Парламента
            – Даје образложења и предлоге за одлуке из Парламентарне надлежности
            – Даје упуства за рад комисијама, одборима и другим органима које формира Парламент;

– Стара се о реду на седницама – изриче опомене и предлаже искључење након две опомене;
– Предлаже Парламенту доношење одлуке којом даје право на заступање у одређеним случајевима другом члану Парламента
– Даје реч члановима Парламента и одузима им реч уколико члан не говори о тачки дневног реда,
– Обавља и друге послове у складу са Статутом и донетим одлукама.

-Чине га:

            – Председник, задужен између осталог, и за координисање рада чланова Парламента као и вођење седнице;
            – Потпредседник, чија задужења су координисање рада чланова Парламента као и вођење седница у договору са целим председништвом;
            – Секретар Парламента

                        – Обавља све административно-техничке послове из делокруга рада Парламента и председништва;
                        – Стара се о документацији Парламента;
                        – Чува све записнике са седница Парламента;
                        – Објављује одлуке Парламента тако што копије доставља представницима свих одељења;
                        – Води евиденцију о присуству на седницама Парламента
                        – Обавља друге послове по налогу председништва и закључцима Парламента
                        – За свој рад одговара Парламенту

 

Члан 18. 

– Финансијска средства неопходна за рад Парламента и других парламентарних органа у циљу остваривања функције Парламента могу се прибавити путем:
            – Добровољих прилога свих ученика;
            – Донација;
            – Помоћи државних органа или фондација;
            – Другим легалним путевима.

 

На основу закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“  72/09 од 3.9.2009. г ) члан 105 Ученички парламент доноси:

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ СЕРВО МИХАЉ “

 

Члан 1.

У Статуту Ученичког парламента у члану 7. став 1. додају се следеће тачке:
– Даје мишљење и предлоге о школском развојном плану , годишњем плану рада и школском програму.
– Даје мишљење и предлоге о избору уџбеника
– Даје мишљење и предлоге о правилима понашања у школи и мерама безбедности ученика
– Активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе
– Разматра односе и сарадњу ученика , наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи;
– Предлаже члана стручног актива за развојно планирање из реда ученика;
– Даје мишљење о раду секција и других ваннаставних активности;

 

Члан 2.

У члану 17. став 1. додаје се следећа тачка:
– Представља Парламент на седницама школског одбора без права одлучивања

У члану 17. став 2. тачка 3. Секретар Парламента ,додаје се следећа теза:
– Оглашава седнице Парламента и закључке са седница Парламента на огласној табли школе;

 

Члан 3.

Члан 18. постаје члан 19. а члан 18. гласи:
– Школском одбору присуствују председник или потпредседник ученичког Парламента, при чему воде записник о раду и извештавају Парламент на наредној седници.

– На састанку са директором или помоћником директора школе поред обавезног присуства председника или потпредседника Парламента могу бити присутни и остали чланови Парламента. О сваком састанку води се записник од стране представника ученичког Парламента и извештавају Парламент о састанку на наредној седници.
– Седницама тима за самовредновање и развојног плана школе присуствују председник или потпредседник ученичког Парламента, при чему воде записник о раду и извештавају Парламент на наредној седници.
– Председник или потпредседник Парламента присуствују састанцима тима за спровођење протокола о заштити деце и ученика, при чему воде записник о раду и извештавају Парламент на наредној седници.

 

Члан 4.

Додаје се члан 20. који гласи:
– Финансијска средства Ученичког парламента су на располагању само Ученичком парламенту и у друге сврхе се не могу користити;
– Финансијска средства се депонују код једног од наставника-координатора ;
– Валута у којој су депонована финансијска средства су динари (РСД) или еври (ЕУР);
– Ученички парламент, на седници двотрећинском већином, одлучује у које сврхе ће се утрошити средства, при чему писмено обавештавају координаторе и директора школе;
– Уколико директор школе, уз консултације са наставницима-координаторима, сматра да би се средства не наменски потрошила, може да ставе вето на одлуку Ученичког парламента;
– При куповини материјалних добара обавеза је да се формира комисија у саставу: два члана од стране Ученичког парламента, два од стране наставника-координатора и директор или помоћник директора;
– При куповини материјалних добара потребно је прикупити три понуде, које ће бити јавно отворене на седници Парламента и тада се одлучује која понуда ће бити прихваћена;
– При куповини материјалних средстава потребно је прибавити рачун, односно предрачун који ће се архивирати;
– При куповини материјалних средстава потребно је направити уговор од стране школе коју потписује директор школе у присуству чланова Ученичког парламента и наставника-координатора.
– На крају наставне године прави се финансијски извештај, који се усваја на последњем састанку Ученичког парламента;

 

Члан 5.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана изгласавања на седници Ученичког парламента.

 

Дана 14.10.2009. године

Председништво:

Марина Бисерчић
Председник

Лили Бодо
Потпредседник

Андреа Месарош
Секретар

 

 

 

Ученички парламент ОШ „Серво Михаљ“ из Зрењанина на седници одржаној ______________ и на основу закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“  72/09 од 3.9.2009. г ) члан 105 доноси:

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ“

 

I

          У члану 4. Статута Ученичког парламента у ставу 3. бришу се речи које гласе: „док ученици петог и шестог разреда бирају по једног ученика за представника у Парламенту“

 

II

            Члан 5. Статута се брише у целости.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана изгласавања на седници Ученичког парламента.

 

Дана____________ 20_____ године

Председништво:

 _________________________
Председник

_________________________
Потпредседник

_________________________
Секретар