Основна школа ,,Серво Михаљ” Зрењанин
Број: 1353
Датум: 14.09.2022

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ  ОСНОВНА  ШКОЛА „СЕРВО МИХАЉ “ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 108. став.1. и члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама о основама система образовања и васпитања  (”Службени гласник Републике Србије”, број 88/17, 27/18-други закони ,10/19, 6/20 и 129/21-у даљем тексту:закон) у складу са Упутством за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите безбедности деце и ученика (”Службени гласник Републике Србије”, број 67/22), Школски одбор Основне школе „Серво Михаљ“ Зрењанин на седници одржаној 14.09.2022 године донео је

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ  ОСНОВНА  ШКОЛА „СЕРВО МИХАЉ “ ЗРЕЊАНИН

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим правилником прописују се мере, начин и поступак заштите и безбедности  ученика Основне школе „ Серво Михаљ “у Зрењанину, (у даљем тексту Школа) за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа.

Школа доноси овај правилник и  спроводи мере прописане овим правилником којима се осигуравају услови за безбедан боравак  ученика у установи и током свих активности које организује, у складу са законом, посебним законима у области образовања и васпитања и другим прописима којима се уређује област заштите и безбедности.

Члан 2. 

Ученици имају право на заштиту и безбедност у објекту – згради и дворишту школе, као и ван зграде и дворишта школе, за време остваривања свих облика васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада (у даљем тексту: образовно-васпитног рада) или других активности које организује школа, у складу са законом и овим правилником.

Школа, односно запослени у школи обезбеђују остваривање права ученика у складу са законом. 

Члан 3.

Ученици имају право на заштиту и безбедност у школи и од поступака других ученика, запослених, родитеља, односно другог законског заступника ученика и трећих лица који угрожавају њихову безбедност.

Члан 4.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од елементарних непогода – поплава, земљотреса, других несрећа/удеса, катастрофа или других ванредних околности и ситуација, које могу да угрозе безбедност  ученика у школи.

Члан 5. 

Здравствена безбедност ученика подразумева безбедност  ученика у смислу опште хигијене у школи, хигијени школских просторија и школског дворишта, хигијени исхране у складу са санитарно хигијенским прописима и мерама, као и примењивање интерног Протокола о поступању приликом ЕПИ напада код  ученика.

Члан 6.

Заштита од насиља ученика подразумева предузимање мера у циљу уважавања личности  ученика, заштите од свих облика дискриминације и насиља, као и мере у циљу праћења понашања ученика.

Безбедност  ученика за време наставних и ваннаставних активности подразумева: максималну заштиту права ученика на уважавање личности, забрану дискриминације и омаловажавања од стране наставног и другог особља у школи, физичког кажњавања  ученика и вређање, заштиту од напада и шиканирања од стране  ученика, запослених и других, одраслих лица у школи.

Члан 7.

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељенског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођењу других облика активности које организује школа, као и са понашањем и начином понашања којима се те опасности могу избећи или отклонити.

Члан 8. 

Одредбе овог Правилника дужни су да поштују сви запослени у Школи, друга радно ангажована лица, деца и ученици, родитељи односно други законски заступници ученика, и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно- васпитни рад или друга активност коју организује школа.

Запослени, родитељи односно други законски заступници  ученика, као и ученици, обавезни су да директору школе, помоћнику директора, дежурном наставнику,предметном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност  ученика.

Психолози школе у сарадњи са одељенским старешином остварују увид у породичне прилике ученика и када уоче промене у понашању ученика или констатују да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћаjу се Центру за социјални рад Зрењанин у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику. 

Члан 9. 

Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране запослених у Школи, прописаних овим Правилником, сматра се тежом повреде радне обавезе запослених за коју се води дисциплински поступак у складу са Законом. Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.

Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, прописаних овим Правилником, сматра се тежом повредом обавезе ученика за коју се води васпитно дисциплински поступак у складу са законом.

Члан 10. 

Ради свеобухватне заштите и безбедности  ученика, школа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе, остварује комуникацију са релевантним институцијама на националном и локалном нивоу (органи, организације, установе, тела и др.) у реализацији заједничких активности усмерених на обезбеђивање заштите и безбедности ученика.

Члан 11. 

Средства за спровођење мера из члана 1. овог правилника, на начин прописан овим правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.

II ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ У ВЕЗИ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ РАДА 

Члан 12. 

Школа утврђује превентивне мере заштите и безбедности у вези са организацијом рада, и то:

 1. распоред дежурстава запослених;
 2. начин евидентирања уласка трећих лица у школу;
 3. могућности боравка у школи, односно непосредног учешћа родитеља, односно другог законског заступника ученика у активностима школе;
 4. начин утврђивања идентитета лица која остварују родитељско право или имају старатељство над дететом када га одводе из школе;
 5. физичка безбедност објекта – зграде, дворишта и окружења ;
 6. безбедносне процедуре у школи, укључујући и процедуре у учионицама и другим просторијама за рад;
 7. одржавање дисциплине у школи – згради и њеном дворишту, посебно у учионици и другим радним просторијама;
 8. истакнуто место за прву помоћ у школи као и начин поступања у ситуацији када је потребно ученику указати прву помоћ или постоји сумња на потенцијални здравствени ризик или повреду ученика;
 9. поступање ради заштите од болести, посебно инфективних и поступање по препорукама надлежних здравствених органа;
 10. безбедносне процедуре/правила за заштиту и безбедност за време остваривања образовно-васпитног рада ван установе, одласци у позоришта, посете музејима и реализација других облика ваншколских активности;
 11. поступање ради заштите од физичких повреда;
 12. начин правилног коришћења и надзор над употребом машина, апарата и других уређаја у реализацији наставе, као и алата, хемикалија и других наставних средстава;
 13. правила за одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на инсталацијама – водоводне, канализационе, електричне и гасне мреже, котларнице и др;
 14. планирање превентивних и интервентних програма са циљем промене понашања код ученика;
 15. сарадња са овлашћеним организацијама за контролу громобранских инсталација, у складу са законом;
 16. мере заштите од пожара, у складу са важећим Законом о заштити од пожара;
 17. правила за одговорно поступање у случају елементарних непогода и других несрећа и сл. или других ванредних околности и ситуација;
 18. правила за сарадњу са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу установи, правилног размештаја/постављања контејнера, да не ометају улаз у двориште школе и зграду и др.;
 19. правила за сарадњу са надлежним службама ради постављања одговарајуће заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу школи;
 20. израду и реализацију годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације у складу са законом, важећим Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;
 21. правила за поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност ученика.

1. Распоред дежурстава запослених

Члан 13. 

У школи дежурства обављају наставници.
Распоред дежурстава доноси се на почетку сваке школске године.
Распоред дежурстава саставни је део Годишњег плана рада школе.

Члан 14. 

Запослени који дежура обавља дежурство у делу школе предвиђеном распоредом дежурства, омогућује безбедан и дисциплинован улазак и излазак  ученика из школе и стара се о њиховој безбедности у простору школе за време одмора.   Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа.       

2. Евидентирање уласка трећих лица у школу, боравак у школи родитеља, односно другог законског заступника  ученика у активностима школе и начин утврђивања њиховог идентитета

Члан 15.

Контролу уласка у школу врше  дежурни  наставници  и помоћно-техничко особље школе.

Контрола уласка у школу врши се утврђивањем идентитета лица која улазе у школу, проверавањем разлога њиховог доласка и праћењем њиховог кретања по школском простору. 

Члан 16.

Строго је забрањено уносити оружје, оруђе и друге предмете којима се могу нанети озледе, угрозити живот  ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини.

Службена лица (запослени у ПУ-у и др.) могу уносити оружје у складу с правилима њихове службе.

Члан 17.

Службена лица (запослени у ПУ-у и др.) могу уносити оружје у складу с правилима њихове службе.

Члан 18.

Ученицима  је забрањено да за време одмора без писмене дозволе одељењског старешине или дежурног наставника изађу из Школе.

Одељењски старешина односно дежурни наставник може дозволити излазак из дворишта Школе само у изузетним случајевима (на захтев родитеља, болест и сл.). 

Члан 19. 

Родитељ односно други законски заступник  ученика може боравити у школи односно непосредно учествовати у ваннаставним и слободним активностима школе , уз сагласност директора.

Члан 20. 

Идентитет лица која остварују родитељско право или имају старатељство над дететом када га одводе из установе утврђује наставник детета увидом у лични документ родитеља односно другог лица које има старатељство над дететом. 

3. Физичка безбедност објекта

Члан 21. 

Домар школе и чистачице  су дужни да свакодневно обилазе просторије и двориште школе.

Домар школе је дужан да редовно прати и отклања недостатке на и у објекту Школи као и да редовно прати стање дворишта школе и справа за играње које се налазе у дворишту.

Чистачице  су дужне да свакодневно прегледају учионице и остале просторије на којима су распоређене и да о недостацима неодложно информишу домара како би их он отклонио.

За праћење стања у кухињи и трпезарији школе одговорна је  сервирка.

Члан 22.

Справе у фискултурној сали морају се одржавати у исправном стању.

Пре почетка наставне године као и периодично у току наставне године, домар са предметним наставником проверава стање справа у фискултурној сали.

У случају да недостатке није у стању сам да отклони, домар је дужан да обавести директора  Школе о истим. 

Члан 23.

За праћење стања учионица и радионица у којима се обавља настава одговорни су и наставници који изводе наставу у тим просторијама.

Наставници су  дужни  да редовно проверавају исправност  алата који се користе у настави.

Члан 24. 

У школи се врше редовна дезинфекција, дезинсекција и дератизацију у складу са санитарним прописима.

У школи се клима уређаји редовно одржавају у складу са санитарним прописима. 

Члан 25.

Школа у сарадњи са надлежном службом Полицијске управе  и другим службама (надлежни орган локалне самоуправе, Министарство надлежно за послове просвете, Покрајински секретаријат надлежан за послове образовања и сл.) спроводи едукацију ученика о безбедности у саобраћају.

Школа ради обезбеђивања максималне безбедности  ученика приликом доласка у школу и одласка из школе у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе и надлежном службом Полицијске управе   предузима све мере ради обезбеђивања исправне саобраћајне сигнализације у околини школе.

4. Безбедносне процедуре у школи

Члан 26

Просторије су опремљене намештајем који је базбедан за неометан рад и боравак д ученика са сметњама у развоју.

Простор је оплемењен биљкама које не садрже токсичне материје и не изазивају алергијске реакције.

У простору у којем бораве деца и ученици се не ради са материјалом који садржи отровна испарења (лепак, лакови, фарбе..).

Због безбедности  ученика проветравање просторија се врши док ученици нису у простору. Уколико је потребно проветрити просторију у којој бораве  ученици наставник осигурава безбедност  ученика распоредом седења у учионици и сталним надзором ученика.

Члан 27. 

Просторије у којима бораве ученици, проветравају се редовно.

Због безбедности  ученика проветравање просторија се врши док ученици нису у простору. Уколико је потребно проветрити просторију у којој бораве  ученици , наставник осигурава безбедност  ученика распоредом седења у учионици и сталним надзором ученика.             

Члан 28. 

О безбедности ученика у фискултурној сали и правилној употреби справа старају се предметни наставници.

Члан 29.

Настава на отвореном када је превише висока температура се изводи на местима која пружају природну хладовину, односно у школском дворишту .

Наставници који обезбеђују наставу на отвореном се старају да ученици носе адекватну одећу, заштиту на глави и да уносе довољно течности.

У току зимских месеци активности ученика на отвореном су краће и наставници се старају да су  ученици адекватно обучени и заштићени од хладноће.                                                              

Члан 30. 

За одржавање безбедности кретања у дворишту и непосредној околини школске зграде у случајевима снежних наноса одговорни су домар и чистачице.

Члан 31. 

Забрањено је улазити у двориште школе превозним средствима на четири точка (аутомобил, камион и сл.), сем у случајевима доставе за потребе Школе по одобрењу директора као и уласка школског возила.

У школском дворишту забрањено је возити  мотоцикле.                                                              

5. Одржавање дисциплине у школи 

Члан 32. 

За одржавање дисциплине у учиницама и другим радним просторијама као и дворишту школе за време трајања часа одговорни су предметни наставници а за време одмора поред предметних наставника и дежурни наставници.

6. Прва помоћ 

Члан 33. 

У случају повреде  ученика или запослених, предметни наставник односно дежурни у школи ће затражити прву помоћ од лица обученог за пружање хитне медицинске помоћи.

Број, распоред и садржај ормарића за пружане прве помоћи, на основу прописа који регулишу безбедности и здравље на раду, утврђује се  у сарадњи са референтом за безбедност и здравље на раду ангажованим од стране школе.

Ормарићи за пружање прве помоћи одржавају се у уредном стању и са потребним количинама санитетског материјала и средстава за пружање прве помоћи.

Члан 34. 

У случају озбиљног здравственог ризика или повреде ученика, хитну помоћ позивају дежурни наставници или помоћно-техничко особље ,  а о томе родитеља односно другог законског заступника  ученика обавештава предметни наставник.

По потреби, надлежну инспекцију обавештава директор.       

7. Поступање ради заштите од болести 

Члан 35. 

Хигијена у школи одржава се у складу са здравственим и санитарним прописима.

За одржавање хигијене одговорне су чистачице и домар школе. 

Члан 36. 

У циљу одржавања хигијене и безбедности ученика, чистачице :

 1. свакодневно одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у одређеним просторијама (свакодневно да обришу подове, више пута у току дана очисте тоалете са средствима за дезинфекцију, редовно обришу намештај и опрему, књиге у библиотеци) и дворишту (најмање једанпут дневно почисте двориште и улични део уколико то временске прилике дозвољавају);
 2. по правилу, једном месечно детаљно чишћење свих просторија (прање прозора, врата, радијатора, намештаја);
 3. редовно носе опрему за рад у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду;
 4. чисте снег на прилазима Школи;
 5. врше друге послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.

Средства за одржавање хигијене, прибор и алат чистачице  су дужне носити са собом и по завршетку посла враћати га на, за то предвиђено место.

Складиштење и чување средстава за одржавање хигијене просторија и за дезинфекцију мора се вршти у складу са декларацијом издатом од стране произвођача. Иста, када нису у употреби морају бити под кључем, како би се спречила ненаменска употреба.

Члан 37. 

У циљу обезбеђивања здравствене заштите ученика, домар школе:

 1. редовно контролише топловодну инсталацију, а све неисправности пријављује и организује сервис и поправку ;
 2. редовно да коси траву и одржава зелене површине у школском дворишту;
 3. редовно одржава санитарни чвор у исправном стању (исправност славина, казанчића, бојлера, санитарија и сл.);
 4. редовно одржава инсталације и инвентар школе у исправном стању;
 5. редовно учествује у чишћењу снега и леда са степеништа Школе и других прилаза Школи;
 6. редовно носи опрему за рад у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду;
 7. врши друге послове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.

 Члан 38.

У циљу обезбеђивања здравствене заштите,  запослени на пословима сервирке, су дужни да:

 1. најмање два пута годишње обаве санитарни преглед;
 2. рукују и складиште намирнице у складу са хигијенским прописима;
 3. у свему се придржавају и примењују одредбе HACCP система;
 4. редовно носе чисте униформе и капе на главама;
 5. редовно одржавају чистоћу у кухињи и трпезарији;
 6. редовно дезинфикују радне површине и посуђе;
 7. храну не додирују директно рукама;
 8. не напуштају простор кухиње и трпезарије у радним униформама и обући.

Члан 39. 

Школа кроз часове одељењске заједнице спроводи едукацију ученика о заштити здравља, препознавању заразних болести, болести зависности, вашљивости и сл.

По потреби, Школа може организовати и семинаре на ту тему за све запослене у Школи.

Члан 40.

Ученици обављају систематске прегледе у сарадњи са надлежном службом Дома здравља , у сарадњи са родитељима односно другим законским заступницима ученика. 

Члан 41. 

О појави инфективних болести у школи наставници и други запослени о томе  обавештавају директора који то пријављује надлежном лекару, односно Дому здравља.

8. Правила за заштиту и безбедност за време остваривања образовно-васпитног рада ван школе

Члан 42. 

                    У реализацији наставних и ваннаставних активности за време екскурзије, излета, такмичења, посета, спортских активности везаних за школу и слично, школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика како би надлежни орган полицијске управе обавио преглед ангажованих аутобуса и старао се о безбедности ученика за време трајања путовања. 

Члан 43.

Превоз ученика за републичко такмичење врши се на безбедан начин.

9. Поступање ради заштите од физичких повреда, начин правилног коришћења апарата и других наставних средстава

Члан 44. 

Ради заштите од физиких повреда чистачице  воде рачуна да подови нису клизави или стављају одоговарајућу ознаку.

Приликом набавке школског намештаја води се рачуна да се не набавља намештај оштрих ивица.

Члан 45.

 

Правилно коришћење и надзор над употребом над употребом  апарата, алата и других наставних средстава као и редовна провера исправности  апарата и других уређаја врше се у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду и овим правилником.           

Члан 46. 

У школи се употребљава заштитна опрема чије коришћење је одређено прописима који регулишу безбедност и здравље на раду.       

10. Одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на инсталацијама

Члан 47.

За реаговање ради заштите и безбедности и пријаву надлежним службама кварова на водоводним, каналаизационим, електричним и другим инсталацијама одговоран је домар школе.

Домар је дужан да свакога дана на почетку рада изврши преглед свих просторија и увери се у исправност инсталација и постојању услова за несметан рад.

Уколико домар примети неке неправилности дужан је да их отклони, а ако није у могућности да то сам уради, да одмах обавести директора  школе.

Чистачице   су дужне  да после завршеног рада обиђу све просторије и у њима отклоне опасности које би могле да проузрокују пожар, експлозију или неку другу несрећу (искључити електро-уређаје, уклонити запаљиве течности и други лако запљиви материјал и сл.).

Члан 48.

Домар школе одговоран је за то да сва водоводна инсталација функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем року отклони мање кварове на водоводним инсталацијама.

За санирање већих кварова ће се у сарадњи са директором постарати да се ангажује одговарајућа служба.

Члан 49. 

Домар школе одговоран је за то да сва електрична инсталација функционише нормално.

Електричне инсталације се морају одржавати у исправном стању, а кварови на њима отклањати у што краћем року.

За отклањање већих кварова у сарадњи са директором школе домар ће се постарати да се ангажује одговарајућа служба.

Делови под електричним напоном морају бити означени тако да упозоравају на опасност од електричне струје и закључани.

Опасна места морају бити означена ознаком „ОПАСНО ПО ЖИВОТ; ВИСОКИ НАПОН“ и слично.

11. Контрола громобранских инсталација, заштита од пожара и одговорно поступање у случају елементарних непогода и других несрећа или других ванредних околности и ситуација 

Члан 50. 

Школа је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране овлашћених организација и да поседује уредну документацију о томе.

Члан 51. 

У циљу заштите  ученика и запослених, у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене законом и подзаконским актима који регулишу материју заштите од пожара, а које подразумевају обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата, основну обуку запослених из области заштите од пожара у сарадњи са одговарајућом службом Полицијске управе Зрењанин. 

Ради спровођења мера заштите од пожара у школи је образована Служба заштите од пожара.

Сви запослени у Школи су упознати са одредбама Правила заштите од пожара и са планом евакуације и у обавези су да га примењују.

Члан 52. 

Лице ангажовано уговором за обављање послова из области противпожарне заштите је одговорно за то да су увек предузете све мере заштите од пожара које су прописане законом и подзаконским актима који регулишу материју заштите од пожара.

Сервисирање апарата за гашење пожара као и хидранта врши посебно правно лице, ангажовано уговором. 

Члан 53.

Поступање у случају елементарних непогода и других несрећа или других ванредних околности и ситуација утврђено је Планом заштите и спасавања школе.

12. Сарадња са комуналним службама 

 Члан 54. 

Школа сарађује са надлежним комуналним службама ради обезбеђења тротоара и уличног осветљења на прилазу школи.

Школа сарађује са надлежним комуналним службама како би контејнери били правилно распоређени и не би ометали улаз у двориште. 

Члан 55.

Школа сарађује са надлежним комуналним службама ради  постављања одговарајуће заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу установи. 

13. Планирање превентивних и интервентних програма са циљем промене понашања код ученика

Члан 56. 

Са циљем промене понашања код ученика а ради обезбеђивања њихове безбедности и заштите школа сачињава превентивне и интервентне програме прописане Законом о основама система образовања и одговарајућим подзаконским актима.

Превентивни и нтервентни програми саставни су део Школског програма и Годишњег плана рада школе.

14. Годишњи програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм заштите од дискриминације и поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност ученика 

Члан 57. 

Програм превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности и Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања саставни су део Школског програма и Годишњег плана рада школе.

О остваривању програма из става 1. стара се Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања као и сви запослени у школи у складу са протоколом који регулише заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и правилником који регулише поступање у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности .

Члан 58. 

О постојању претње, односно сумње на постојање друге опасности по безбедност д ученика школа ће без одлагања обавестити надлежни орган Полицијске управе Зрењанин односно другу надлежну институцију.

 III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 60. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности  ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Основна  школа  „Серво Михаљ“ Зрењанин (дел. бр. 432 од 26.02.2022.године).

                      ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА:  Јене Карл

Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе дана  15.09.2022. године