Подршка ученицима

Школа на више начина пружа подршку својим ученицима. То радимо кроз додатну и допунску наставу, индивидуални и саветодавни рад. 

Област: Образовање и учење ученика

Отвореност школе за све ученике, за све различитости 

У нашу школу су сви добродошли, без обзира на њихову различитост.Ученици су  свих узраста, из сви социјалних  група, културних миљеа, различитог језичкок подручја… без обзира на претходно образовање.

Допунска настава

Организујемо је  за ученике који из одређених разлога (изостајање са наставе због болести, премештај из друге школе, промена наставника, незадовољство оценом, из предмета коју ученик теже разуме и савладава…) не постижу одеђени ниво постигнућа; Допунску наставу похађају и  ученици који имају недовољну оцену из одређеног наставног предмета; за ученике  који образовање стичу по ИОП – у 1 или 2 по процени интересорне комисије.

Додатни рад

Додатним радом обухваћени су  ученици који постижу стандарде постигнућа на напредном нивоу, затим  ученици  који имају посебна интересовања и потребу за богаћењем знања из одређених наставних предмета. Најчешће, додатну наставу прате ученици који су се определили да учествују на такмичењима из одређених наставних предмета. Са њима наставници раде групно, али и индивидуално, по потртеби.

Праћење адаптираности, рада и напреовања ученика 

Овде треба нагласити сарадњу  са васпитачима,  анализу портфолија коу раде са децом  –  обухваћеном прдшколским програмом и упознавање учитеља који узимају први разред. Сваке године у предшколској групи радимо социограм групе уз помоћ социометријског теста, као и анализу дечјих цртежа. Тако учитељи буду упознати преко стручних сарадника и васпитача  са  специфичностима деце. Посећујемо  часове ученика првог разреда, пратимо њихов рад  и напредовања. Тада поново радиомо нови социограм, да би смо утврдили како се дете уклопило у нову средину и њихове међусобне интеракције.  

Разговарамо  са учитељима, наставницима и родитељима у циљу олакшавања и адаптирања ученика на школску средину и нове обавезе. Упознајемо ученика првог разреда са школском средином, запосленима ( ко шта ради у школи…) и начином организације школског живота.

Вршимо анкетирање ученика петог разреда и тако се  упознајемо са ставовима ученика о преласку са разредне на предметну наставу.Тако долазимо до уочавања потешкоћа, а у складу с тим  предузимамо мере за њихово превазилажење.

 Помажемо ученицима који су дошли из издвојених одељења у Доњој Јајини и Куколовцу да се брже прилагоде на градску средину и нови начин рада у предметној настави. Обављамо индивидуалне разговоре са свим новопридошлим ученицима, из сеоских средина, али и онима који су из неког разлога прешли у нашу школу ( из другог града или друге градске школе)као и са њиховим родитељима да се адаптирају у новом окружењу кроз рад одељењских старешина социолога и  педагога на јачању ученичког колектива и заједништва.

Ангажовање педагошког асистента

Педагошки асистент  пружа помоћ и подршку ученицима кроз индивидуални и групни рад у савладавању језичке баријере, основа језичке и математичке писмености.Он ради на  подизању свести код родитеља и ученика о значају редовног долажења у школу и важности образовања и подстицању сарадње родитеља и школе. Нарочито је важно развити свест о томе да треба наставити школовање и перманентно образовање.

Спровођење инклузивног образовања у школи

На основу уочених карактеристика ученика, од стране учитења и наставника, Тим за инклузивно образовање подноси захтев интересорној комисији, која даје прдлог да се са одређеним ученицим ради по ИОП-1 или  по ИОП -2, како би се остварило боље напредовање ученика уз индивидуализован рад.

Иницијална тестирања и провере остварености стандарда постигнућа, пробни завршни испит

 Наставници, упознајући се са нивоом остварености стандарда постигнућа на одређеном узрасту из одређеног наставног предмета, свој будући рад планирају тако да ученицима пруже што већу помоћ и подршку у овладавању наставним садржајима и достизању стандарда постигнућа у складу са могућностима и потребама ученика. Иницијални тестови спроводе се у току школске години по препоруци Завода за квалитет рада установа. Понекад су обуваћени ученици 4. и 6. разреда, или 5. и 7. као што је то био случај на почетку ове школске године. Пробни завршни испит, обично се организује крајем другог полугођа да би се ученици ослободили треме и видели како завршни испит изгледа. Ми се увек трудимо да то буде баш симулација завршног испита, тако да они буду спремни и опуштенији на самом испиту.

Транспарентност критеријума оцењивања за сваки наставни предмет

 Ученици имају јасну слику о знањима, умењима и вештинама неопходним за одређену оцену. Наставници, транспарентно изложе на почетку године, када се упознају са ученицима и новим предметом, шта је дивољно знати, умети и показати за коју оцену. Неизоставно је и да на сваком часу, наставници када оцењују ученик, образлажу своју оцену и истичу шта је добро, а шта треба мало поправити у даљем раду.

Календар писмених провера знања

На почетку школске године, наставници упознају ученике са динамиком писмених провера знања – распоред контролних и писмених задатака, тако да ученици  могу да на време планирају и усклађују свој рад. Наравно, дође и до извесних одступања, јер школа је живи организам који функционише и подложан је променама.

Предавања, презентације, радионице

У оквиру редовне наставе организују се прдавања, презентације у школској сали, али и радионице у којима су укључени и ученици и родитељи. Заједнички рад са ученицима и родитељим показао се као одлично искуство, које треје већ годинама. Неке наставне јединице ученици презетују сами, кроз прзентације у сарадњи са наставницима.

Побољшавање услова за учење

Наша школа нема кабинетску наставу и то је управо оно што годинама покушавамо да „надоместимо“. Сем информатичког кабинета, који је добро опремљен, остали предмети реализују се у класичним учионицама уз додатна наставна средства према специфичностима предмета.  Учионице су опремљене релативно новим намештајем, оплемењене дечјим радовима и продуктима са часова и радионица. У школи постоје и интерактивне табле, лап-топови и видео бимови који се свакодневно користе у настави.

Брига о томе да сви ученици из осетљивих група буду уписани у школу

Сваке године у нашу школу, уписује се довољан број деце за први разред. Међу њима, су и деца из осетљивих и маргинализованих група. Школа се труди да им пружи потстицајну атмосферу уз додатну подршу у виду књига и наставног материјала, ако је то потребно.

Брига да ученици редовно похађају наставу

Педагошки асистент,  одељењске старешине и стручни сарадници сарађују са родитељима, а по потреби и са Центром за социјални рад. Одељенски старешина прати редовност долазака ученика у школу, а о њиховом изостајању обевештава стручне сараднике и родитеље. Ако дете, дужи период не долази у школу, обавештавамо Друштвене делатности и Центар за социјални рад. Пре тога, посећујемо породицу ученика, да би смо  утврдили разлог недоласка детета у школу.

Брига о ученицима на кућном и болничком лечењу

Ако постоји дете које је дужи период одсутно због болести, разредни старешина или учитељ посећују дете, и у сарадња са родитељима, организујемо  помоћ при учењу и  размени информација.

Награђивање ученика за постигнуте резултате у учењу

Најуспешније ученике који су постигли резултате на републичким такмичењима, а таквих је све више, награђујемо пригодним књигама и излетом на крају школске године, а  у циљу даљег развоја мотивације за учењем и постигнућима.

Сарадња са родитељима 

Сарадња са родитељима одвија се навише нивоа: на родитељским састанцима, кроз рад Савета родитеља, индивидуалне разговоре, радионице и учешће у другим школским активностима. Баговремено упућујемо  родитеље о  напредовање ученика у учењу, или њиховом стагнирању. Одељенске старешине и стручни сарадници свакодневно су укључени у саветодавни рад.

Област: Социјална заштита ученика

Сарадња са Центром за социјални рад

По потреби сарађујемо са Центром за социјални рад, а све у циљу  обезбеђивање бољих услова за живот ученика из социјално депривираних породица. Уска срдња осатврује се када је реч о ученицима који живе у хранитељским породицам или са стратељима.

Бесплатни уџбеници и екскурзије

Обезбеђујемо   безплатне уџбенике и школски  прибор, као и гардеробу ученицима који се налазе у стању социјалне помоћи. У школи се често организују и донаторске акције.

Трудимо се да ученицима којима је то потребно  обезбедимо бесплатне излета, екскурзије и  посете

Негујемо  културне, традиционалне  обичаје

Кроз редовну наставу и ваннаставне активности сви ученици су укључени у презентовање специфичности своје културе и обичаја.

Акције хуманости и солидарности 

У школи ако се укаже потреба организујемо  акција прикупљања одеће и обуће за ученике којима је то неопходно.

Ученички парламент  је врло често покретач хуманитарних акција, као за ученике наше школе тако и за ученике других школа које нас позивају на сарадњу.

Област: Понашање ученика

Неговање културе лепог понашања 

Теме за ЧОС, радионице, панои школе (толеранција, кодекс лепог понашања, прихватање различитости, ненасилна комуникација, конструктивно решавање сукоба…)

Информисање ученика

Упућивање и обавештавање ученика о њиховим правима, обавезама и одговорностима, о променама у школи и пожељним облицима понашања, као и облицима понашања који ће бити санкционисани, вођење евиденције о неприхватљивом понашању и предузимање одговарајућих метода појачаног васпитног рада

Сарадња са родитељима 

Правовремено информисање, договарање стратегија у циљу побољшања понашања појединих ученика, укључивање родитеља у појачан васпитни рад; упућивање родитеља у одређене институције и повезивање родитеља са релевантним стручњацима

Индивидуално и групно саветовање ученика

Индивидуално и групно саветовање ученика обавља одељењски старешина, педагог, педагошки асистент

Област: Брига о безбедности ученика

  1. Школска зграда се закључава  за време трајања наставе
  2. На главном улазу дежурају ученици који контролишу улазак сваког лица са стране. За време трајања наставе, у холу школе дежура и помоћни радник, а за време одмора ту су дежурни наставници.
  3. У школском дворишту и простру око школе, дежуран је школски полицајац за време наставе као и школских одмора.

Превентивне активности 

Сви ученици  и родитеља упознати су са  важним документима, процедурама и правилима  на часовима одељенског старешине и родитељским састанцима („Посебан протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања“, права обавезе и одговорности ученика и родитеља, Кућни ред школе…). Дежурства наставника, ученика и помоћног особља истакнуто је у школи и видљиво.

Јасно видљив план евакуације из школе у случајевима пожара и сл.

Ученички парламент  бави се безбедношћу ученика у оквиру своје надлежности и свог статута о раду.

Интервентне активности

 У случају насилничког понашања, састаје се Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,  и рзматра ситуацију, а затим предлаже одговарајуће мере у складу са степеном и видом насиља.

Листа евиденције лакших повреда обавеза ученика води се  у сваком дневнику образовно – васпитног рада. Разрдни старешина у зависности од повреде обавеза изриче казну, а у тежим случајевима и на предлог Тима за заштиту ученика води се дисциплински поступак и укључују се родитељи у рад.