Обавезе и права ученика

Родитељи су те уписали у школу. Ученик си! Школа је тако постала твоја друга кућа, место где се са другом децом дружиш и стичеш потребна знања.

То све не би било могуће да не постоје школска правила, а без њих нико у школи не би могао ни да оствари своја права.

Када се сви потрудимо да испуњавамо своје дужности тада заједнички стварамо услове да користимо права, али и да разумемо и поштујемо права других.

Обавезе ученика

Твоје обавезе су да редовно похађаш и пратиш наставу,

 • извршаваш своје школске обавезе,
 • пратиш напредак у сопственом учењу и о томе извештаваш наставнике и родитеље,
 • не смеш да ометаш извођење наставе и
 • не смеш да напушташ час без претходног одобрења наставника.

Извршавање ових обавеза ће ти омогућити да стекнеш неопходна знања. Уосталом, зато и идеш у школу.

Поред тебе, твоју школу похађају и друга деца која имају исте обавезе као и ти. У школи свакодневно срећеш и одрасле, наставнике и остале запослене који се труде да ти на различите начине олакшају боравак у школи и омогуће да можеш несметано да учиш. Због свега што сви они чине за тебе, твоја је обавеза да поштујеш друге ученике, наставнике и остале запослене у школи.

Од тебе зависи и како ће твоја школа изгледати. Зато је твоја обавеза

 • да поштујеш правила понашања и
 • да поштујеш школске одлуке и
 • да чуваш имовину школе,
 • да чуваш чистоћу и леп изглед школских просторија
 • да се стараш о очувању животне средине и
 • да водиш рачуна о свом здрављу.

Теже повреде обавезе ученика

Ученик може бити кажњен, ако:

 • уништи, оштети, скрива, износи, преправља или дописује податке у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
 • преправља или дописује податке у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно друга организација;
 • уништава или краде имовину школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 • поседује, подстрекава, помаже, даје другом ученику или сам употребљава алкохол, дуван, наркотичко средство и психоактивне супстанце;
 • уноси у школу или другу организацију оружје, пиротехничко средство или други предмет којим може да угрози или повреди друго лице;
 • својим понашањем угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
 • употребљава мобилни телефон, електронски уређај и друго средство у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 • неоправдано изостаје са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
 • учестало чини лакше повреда обавеза у току школске године.

Казне за неодговорне ученике

Ако ученик изврши повреду обавезе или повреду забрана, могу му бити изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере. Школа, упоредо са изрицањем мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Треба да имаш на уму да у таквим случајевима и родитељи могу да одговарају и да буду кажњени.

Према ученику који:

 • врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе,
 • неоправдано изостане са наставе пет часова,
 • који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права,

школа ће уз учешће родитеља, појачати васпитни рад различитим активностима и то  у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно успоставиће и сарадњу са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Васпитна мера изриче се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка и изричу се поступно, од опомене, преко укора одељењског старешине, па до укора одељењског већа.

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забрана школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања. Закључак у овом поступку се изводи на основу писаних изјава саслушаних учесника и сведока уз присуство родитеља, на основу кога се доноси решење у року од 30 дана од дана покретања поступка.

Васпитно-дисциплинске мере могу бити:

 • укор директора,
 • укор наставничког већа или
 • премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Права ученика

Ако ниси неодговоран и извршаваш своје школске обавезе, аи поштујеш права других, можеш очекивати и да се твоја права поштују.

Имаш право на квалитетну наставу и да од наставника затражиш објашњења или помоћ у учењу. Наставници су дужни да те уважавају и да ти пруже подршку да можеш да развијаш свој таленат и да ти помогну у афирмацији.

Оцене су јавне, зато је наставник дужан да ти образложи зашто си добио баш ту оцену.

Ако ниси задовољан образложењем или је оно изостало, имаш право да ти или твој родитељ поднесете писмени приговор директору на оцену у року од три дана, а ако је у питању испит онда се приговор подноси у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту. Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда где је  тај рок 24 сата.

Имаш право на благовремену и потпуну информацију о правима и обавезама, као и о питањима која су у вези са твојим школовањем.

Твоје мишљење треба да се уважава, а о неким питањима у школи, заједно са другим ученицима и запосленима у школи, можеш и да одлучијеш.

Имаш право да будеш заштићен од свих облика дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Школа и наставници су дужни да ти у томе помогну.

Ако сматраш да су нека твоја или права других у школи угрожена, имаш право да ти или твој родитељ, покренете иницијативу за преиспитивање одговорности ученика или наставника у образовно-васпитном процесу, подношењем писмене пријаве директору у року од 8 дана.