Обавезе и права наставника

Права, обавезе и одговорности наставника дефинисане су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о раду.

Обавезе и одговорности наставника

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.
Наставник има обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи, а дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.
Наставник може да одговара за лакшу и тежу повреду радне обавезе у складу са општим актом установе и законима, повреду забране и материјалну штету коју нанесе намерно или крајњом непажњом у складу са законом.

Повреде радне обавезе наставника

Теже повреде радне обавезе запосленог у установи су:

 1. извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
 2. подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
 3. подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;
 4. ношење оружја у установи;
 5. наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;
 6. долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава;
 7. неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;
 8. неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи;
 9. неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
 10. уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе;
 11. одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима;
 12. одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно другом законском заступнику;
 13. неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;
 14. незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог;
 15. неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада;
 16. злоупотреба права из радног односа;
 17. незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;
 18. друге повреде радне обавезе у складу са законом.

Казне за неодговорне наставнике

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе и повреду забране.
Мере које се могу изрећи наставнику су писмена опомена, новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа.
Мере за лакшу повреду радне обавезе су писана опомена и новчана казна у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца.
Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%-35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци.
Запосленом који изврши повреду забране  понашања које вређа углед, част или достојанство, изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца.
Запосленом који изврши повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, односно који други пут изврши повреду забране понашања које вређа углед, част или достојанство изриче се мера престанка радног односа.
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу органу управљања, у року од 15 дана од дана достављања решења директора.