Инклузија

Инклузија представља праксу укључивања свих ученика,  без обзира на њихове способности или порекло, у разреде који одговарају њиховом узрасту и школе које излазе у сусрет потребама ученика.

Циљ инклузије у образовању је обезбеђивање квалитетног образовања за сваког ученика, под једнаким условима за све, јер је право на образовање, као људско право, загарантовано међународним правним актима, Уставом Републике Србије и законима који ближе регулишу остваривање људских права у области образовања и васпитања .

Она подразумева промене и измене садржаја, приступа и стратегија, са заједничком визијом да је редовни образовни систем одговоран за образовање све деце.

Основна начела на којима се темељи инклузивно образовање су:

 • Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање
 • Некој деци, због сметњи у развоју, потребна је додатна помоћ у образовању
 • Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи.

Инклузија обухвата:

 • Децу са сметњама у развоју
 • Децу са инвалидитетом
 • Децу из маргинализованих група
 • Даровиту децу

Инклузивни план и програм је усмерен на дететов когнитивни, емоционални и креативни развој. Он се ослања на четири стуба образовања у XXИ веку:

 • учење да се зна, 
 • учење да се чини,
 • да се буде и
 • да се живи заједно.

План и програм има улогу у неговању толеранције и и представља моћно оруђе за превазилажење културних, религијских и других разлика. Инклузивно образовање у обзир узима родне разлике, културни идентитет и језичко порекло.

Задатак инклузије је да  промени школу, а не карактеристике деце.Свим ученицима треба да буду омогућени одговарајући образовни програми адаптирани индивидуалним капацитетима и потребама деце.

Деца којој је потребна додатна подршка треба да буду интегрални део разреда, поштована и прихваћена. Њима треба обезбедити подршку и помоћ у погледу успостављања социјалних интеракција са вршњацима и другим људима.

Дакле,  инклузија се не бави само школовањем, већ разматра успешно укључување деце  у друштво у целини.

 

Практични савети и стратегије о томе како подучавати ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије (ЗОСОВ) утврђује и прописује примену индивидуализованог начина рада и ИОП-а (члан 77) „За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси ИОП. За ученика са изузетним способностима установа доноси ИОП којим се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања.“

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план ,његову примену и вредновање у образовно – васпитној установи прописана су Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Наводимо неке од одредби овог правилника којима су дефинисане мере подршке детету /ученику који:

 • има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и емоционалном развоју)
 • има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма);
 • потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи)
 • из других разлога остварује право на подршку у образовању.

Члан 3.

Додатна подршка обухвата здравствене, социјалне и образовне услуге које се пружају детету и омогућавају му пуну друштвену  укљученост и напредовање.

Додатна подршка односи се на права и услуге које детету обезбеђују превазилажење физичких и социјалних препрека ка несметаном обављању свакодневних животних активности од значаја за укључивање у образовни процес, живот у заједници  и успешно напредовање.

Члан 4.

Процена потреба врши се ради сагледавања потреба детета и могућности да се у породици, у редовном систему образовања, у посебној предшколској групи или школи, у  установи социјалне или здравствене заштите, у складу са законом и другим прописима обезбеде следеће мере подршке:

 1. Непосредна додатна  подршка која захтева додатна финансијска средства:
 • прилагођавање и набавка уџбеника и наставних средстава(нпр. на Брајевом писму и слично, зависно од потреба ученика),
 • индивидуални образовни план који подразумева прилагођавање стандарда постигнућа из једног или више предмета,
 • употреба прилагођених наставних средстава и асистивне технологије (употреба алтернативних начина и средстава комуникације – сличице, цртежи и фотографије, предмети, прилагођен распоред часова, посебан начин обележавања места у учионици, посебан начин обележавања места за материјал за рад, посебан начин обележавања места за одлагање завршених радова и сл., рачунари, прилагођене тастатуре, екрани на додир (тач-скрин), прилагођени мишеви, посебни софтвери, тајмери и сатови, диктафони и сл.),
 • ангажовање педагошког асистента у образовно-васпитном раду, према потреби (током целог дана или само за неке предмете или активности),
 • обезбеђивање обуке за ученика за коришћење Брајевог писма, самостално кретање, коришћење средстава асистивне технологије, знаковног језика или других алтернативних начина комуникације,
 • превазилажење језичке баријере, као подршка деци којој матерњи језик није српски,
 • ангажовање пратиоца за личну помоћ детету ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада у предшколској установи или образовно-васпитног рада у школи, током целодневне наставе или продуженог боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и слично,
 • организовање образовне подршке у случају дужег изостајања из школе због тешких и хроничних болести ради остваривања континуитета у образовању, у виду појачане допунске наставе, индивидуалног рада и ангажовања стручњака са специјализованим знањима,
 • васпитање и образовање у посебној развојној групи, као и образовање у школи или одељењу за образовање ученика са сметњама у развоју, а у складу са посебно образложеним мишљењем Комисије, уколико је природа и озбиљност тешкоћа у развоју детета таква да се образовањем у редовној групи, школи или одељењу, не могу постићи задовољавајући резултати и поред помоћних средстава и додатних услуга,
 • остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју,
 • ангажовање психолога или особе која познаје дете у остваривању здравствене заштите,
 • право на услуге здравствене заштите, које нису обухваћене здравственим осигурањем и службе кућног лечења и неге,
 • омогућавање бесплатног учешћа у културним, спортским и рекреативним активностима које организује школ
 1. Посредна додатна подршка која захтева додатна финансијска средства:
 • прилагођавање окружења (прилаза и унутрашњег простора установе: постављањем рампе, гелендера, уградњом лифта, прилагођавањем тоалета, прилагођавањем стазе, као помоћи при самосталном кретању за децу оштећеног вида или децу која не виде, постављањем лампе, табле-путоказа, назива на вратима на језику који је у службеној употреби и језику националне мањине, са симболом, мапом простора и сл.),
 • обавезно стручно усавршавање васпитача, наставника и стручних сарадника непосредно ангажованих у образовно-васпитном раду, у складу са инклузивним принципима и обука за коришћење средстава асистивне технологије, алтернативних начина комуникације ( нпр. за знаковни језик и слично),
 • повећање осетљивости путем едукације свих запослених у образовној, здравственој или социјалној установи за начине задовољавања потреба деце из друштвено осетљивих група,
 • повећање осетљивости и едукација вршњака и њихових родитеља за прихватање деце којима је услед сметњи у развоју, потешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка,
 • саветодавни рад са родитељима или старатељима детета коме је потребна додатна подршка у образовној, здравственој и социјалној установи,
 • обезбеђивање подршке образовној, здравственој или социјалној установи ради прилагођавања услова и окружења и набавке средстава за рад са дететом коме је потребна додатна образовна подршка,
 • обезбеђивање продуженог боравка у образовној установи, односно дневног боравка у социјалној заштити,
 • обезбеђивање превоза од места становања до образовне установе, односно од образовне установе до дневног боравка,
 • обезбеђивање исхране у школским кухињама, одеће и обуће, бесплатних уџбеника и прибора за школу, литературе за ученике и наставнике,
 • обезбеђивање бесплатне правне помоћи преко надлежних органа јединице локалне самоуправе.

Пут за доношење одлуке

Извор: Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана, Сњежана Мрше, Милена Јеротијевић,Београд 2012.

 Индивидуални образовни план (ИОП) је писани документ установе, који дефинише и садржи све компоненте које су потребне за квалитетно образовање конкретног детета или ученика, а то су:

 • лични подаци и педагошки профил детета/ученика
 • процена потреба за подршком (врсте/мере и сврха подршки)
 • план активности са дефинисаним областима, циљевима/исходима, корацима и њиховим трајањем и учесталошћу, као и начином процене постигнућа
 • сагласност родитеља/старатеља на ИОП.

ИОП у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање (СТИО), односно тима за пружање додатне подршке детету/ученику (ИОП тим).

Родитељ, односно старатељ учествује у изради ИОП-а и даје сагласност за спровођење ИОП-а. У првој години уписа у установу, ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на крају или почетку сваког полугодишта или радне године.

 Према члану 7 ИОП Правилника, ИОП може да буде:

 1. по прилагођеном програму у коме се планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава, активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку
 2. по измењеном програму у коме се планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете.
 3. обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностима.

ИОП са прилагођеним програмом (ИОП – ПП) је начешћа врста ИОП-а и израђује се за свако дете/ученика које, и поред претходно прилагођаваног приуступа, не постиже прописане исходе/стандарде, па му је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. Изради ИОП – ПП мора да претходи израда плана прилагођавања који садржи исте компоненте (ИОП обрасци) само нема статус званичног писаног документа установе

ИОП са измењеним програмом (ИОП – ИП) је намењен деци/ученицима који и уз примену ИОП – ПП не постижу прописане исходе/стандарде, па постоји опасност да понављају разред или испадну из образовања. Дакле, изради ИОП – ИП мора да претходи примена и вредновање ИОП – ПП, а да би се он донео потребно је прибавити сагласно мишљење ИРК.

ИОП са обогаћеним и проширеним програмом (ИОП – ОП) је намењен ученицима основних и средњих школа који имају изузетне способности тј. који у неком домену постижу, или би могли постићи, изузетне резултате. ИОП – ОП треба да омогући напредовање ученика у складу са његовим изузетним способностима, користећи неки од основних видова подршке за даровите ученике:

 • обогаћивање и проширивање програма (облици: напреднији уџбеници, самосталан истраживачки рад, рад са ментором, додатна настава, секције, истраживачке станице, летњи кампови и сл.)
 • убрзавање (облици: прескакање разреда, убрзавање у појединим предметима, изостављање бећ савладаних делова градива, убрзано излагање делова градива, похађање напредних летњих/већерњих програма, похађање одабраних високошколских курсева и сл.
 • груписање по способностима (облици: повремено извлаћење даровитих из редовне наставе ради похађања посебних програма, посебна одељења, посебне школе и сл.).