Упис у школу

У Закону о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна.

То значи да се за школску 2018/19. годину (РЕДОВАН УПИС) уписују деца рођена 2012. године, као и деца рођена у јануару и до краја фебруара 2013. године.

Деца рођена у периоду од 01. 03. 2013. до 31. 08. 2013. године (узраст од 6 до 6,5 год.) могу, али не морају да се упишу у школу – уписују се након провере спремности за полазак у школу (коју врши школски педагог).

Редован упис у 1. разред почиње 1. априла 2019. године и траје до 31. маја 2019. године. Упис врши педагог и социолог школе.

Тестирање деце обавља се по извршеном упису, у термину који одреди школски педагог.

Уписују се и деца старија од  7 и по година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена установа (Дечји диспанзер Лесковац) после обављеног систематског прегледа.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.

Захтев за упис у први разред детета које не припада територији школе подноси се секретару школе до 1. фебруара 2019. године.

Родитељи или старатељи детета за упис подносе следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал), који школа задржава;
  • Потврду лекара да је дете здравствено способно;
  • Потврду предшколске установе о завршеном предшколском програму;
  • фото-копију личне карте.

Нова процедуре уписа у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији почев од школске 2019/2020. године. 
Министарство ће путем наведеног софтвера,  у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике набављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи. 
Сагласно наведеном, родитељи неће више бити у обавези да школи приликом уписа ученика достављају  документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путе. 
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези Нове процедуре уписа у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину у целости можете прочитати овде.

 

Тестови за испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака врши  педагог школе. При тестирању деце примењују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације.
Уколико школски педагог није у могућности да тестира дете на његовом матерњем језику, у таквим случајевима ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шет и по година могу да се упишу у  први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског педагога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, педагог школе препоручује:

  • упис детета у први разред или
  • одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма.

Уколико родитељ из било ког разлога сумња у одлуку о одлагању уписа, може да поднесе захтев за поновно тестирање комисији школе. Комисију школе сачињавају: педагог, учитељ и педијатар. Након поновног испитивања о спремности за упис, комисија доноси одлуку о упису детета у први разред или одлагању уписа на годину дана и похађања предшколског програма.

Каснији упис деце у први разред

Уколико дете није уписано у први разред због здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

Упис посебних група ученика

Упис у основну школу ученика са сметњама у развоју

Основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју уписују ученици на основну мишљења интерресорне комисије задужене за процену потреба за пружањем било какве додатне образовне, здравствене или социјалне подршке и уз сагласнот родитеља.

Индивидаулни образовни план и подршка у образовању и васпитању

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета. Додатна подршка може да захтева додатна финансијска средства – што може да буде разлог за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева изабраном лекару детета који одређује да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује интерресорна комисија (ИРК).
Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интерресорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.
Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

 

Упис ученика из других школа 

Уколико родитељ  или други законски заступник ученика са територије Републике Србије, који похађа другу школу (или школу у другом граду), а  због пресељења или другог оправданог разлога жели да промени школу, може поднети захтев школи (секретару)  за упис у одговарјући разред.
Након провере места пребивалишта-боравишта, стручна служба обавља разговор са учеником и родитељима, утврђује разлог премештања ученика и  упућује ученика у одговарајући разред-одељење према могућностима школе, а секретар школе писменим путем тражи преводницу из школе из које је ученик дошао односно уписан у нашу школу.
Уколико ученик долази из друге државе, неопходно је да се изврши верификација сведочанства о завршеном одговарајућем разреду. Уколико није извршена верификација ( или се чека на исту), школа ће на основу провере знања ученика  уписати у одговарајући разред.